backoffice

前端編輯

管理員身份可於登入後,進行網站的前端管理。

105年度獎勵學行優良僑生獎學金錄取公告名單如下:

105002004    105001017    104001007    103001006    105001015 

105001018     105001016    104001008    103003076    102026001

100002096    102007001    103026001

恭喜以上13位同學!

請錄取同學於105/12/2前攜帶印章找學務處生輔組吳珮綺小姐蓋章,謝謝!

 

Go to top